ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Αρχείο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης (Ν.Π.Δ.Δ.) ως φορέας διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης του Λιμένα Κυλλήνης έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-01-39 (ΦΕΚ 24 Α ́) «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων»

2. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α ́) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τις διατάξεις του Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α ́) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»

4. Τις διατάξεις του Ν 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α ́) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»

5. Την αρ. 8210/01/12/24-02-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

6.Την αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

7. Το Ν. 4676/19-3-2020, άρθρο 54 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις».

8. Το Ν. 4663/2020 « Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.», ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4903/2022.

9.Τις διατάξεις του Ε’ Κεφαλαίου του Ν 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α’) για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/10.9.1979 (ΦΕΚ 212 Α ́) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών»

11.To N.4964/2022 άρθρο 131 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».

12. Την αριθμ. 294701/23-9-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5099/Β/29-9-2022) για «Χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης στην περιοχή του Λιμένα Κυλλήνης».

13. Την υπ’ αριθ. 30/26-5-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Κυλλήνης, με την οποία ορίζονται οι προς παραχώρηση χώροι της χερσαίας ζώνης λιμένα Κυλλήνης για τις ανάγκες λειτουργίας του υδατοδρομίου.

14. Την υπ’ αριθ. 03/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Κυλλήνης σχετικά με την κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης χρήσης χερσαίων χώρων του χωροθετημένου Υδατοδρομίου στο λιμένα Κυλλήνης και ορίστηκε η τιμή της πρώτης προσφοράς.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΜΕΤΑ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της παραχώρησης θα είναι η έναντι οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρηση χώρου στον όποιο έχει χωροθετηθεί το υδατοδρόμιο Κυλλήνης, σύμφωνα με την με αριθμό 294701/23-9-2022 άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στο Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης στην περιοχή
του Λιμένα Κυλλήνης (ΦΕΚ 5099/29-9-2022 Τεύχος Δεύτερο), όπως αυτό ειδικότερα παρουσιάζεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, που συνοδεύει την παρούσα, με κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων και λειτουργία του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

Ο ανάδοχος/πλειοδότης/παραχωρησιούχος έχει την υποχρέωση να προβεί με αποκλειστική του μέριμνα και δαπάνη στις απαραίτητες ενέργειες για την κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του υδατοδρομίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους
κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία, καθώς και να προβεί στη λήψη άδειας λειτουργίας του παραπάνω υδατοδρομίου.

Συγκεκριμένα ο παραχωρούμενος χώρος αποτελείται:

• Τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κυλλήνης, έκτασης 80,90τ.μ. τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτό εμφαίνεται υπό τα σημεία Κ1,Κ2,Κ3,Κ4, στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο
συντάχθηκε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και αφορά στις χερσαίες εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.

• Τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κυλλήνης, έκτασης 150τ.μ., όπως αυτό εμφαίνεται υπό τα σημεία ο1, ο2, ο3, ο4, στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και αφορά στις εγκαταστάσεις για τις συνοδές δραστηριότητες/χρήσεις για την ομαλή λειτουργία του υδατοδρομίου ( χώρος στάθμευσης, μελλοντικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων κλπ.)

• Τμήμα της Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένος Κυλλήνης, έκτασης 60τ.μ., όπως αυτό εμφαίνεται υπό τα σημεία p1,p2,p3,p4 στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και αφορά στην τοποθέτηση της πλωτής προβλήτας για την προσέγγιση του υδροπλάνου,

Ο παραχωρούμενος χώρος είναι συνολικής εκτάσεως 290,9 τ.μ και παραχωρείται έναντι ελάχιστου ανταλλάγματος 500,00 ευρώ μηνιαίως, πλέον τέλους χαρτοσήμου (3,6%) και ΕΚΟΕΜΝ (3%).
Το ως άνω Τμήμα, της αποκλειστικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης έχοντας υπόψη:

Την αριθμ. 3/2023 απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης

Διακηρύττει ότι: Εκτίθεται σε δημόσια, ανοικτή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ/τος 715/1979, για την παραχώρηση μετά έργου κατασκευής των απαιτούμενων εγκαταστάσεων και λειτουργία του υδατοδρομίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και τη κείμενη νομοθεσία , χώρου στον όποιο έχει χωροθετηθεί το υδατοδρόμιο Κυλλήνης, σύμφωνα με την προαναφερθείσα άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου και ειδικότερα τμήματος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κυλλήνης, έκτασης 80,90 τ.μ. που αφορά στις χερσαίες εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου, τμήματος της χερσαίας ζώνης λιμένα εμβαδού 150 τ.μ. για τις συνοδές δραστηριότητες του υδατοδρομίου, επιπροσθέτως δε τμήματος της θαλάσσιας ζώνης λιμένα Κυλλήνης, εκτάσεως 60 τ.μ. για την τοποθέτηση του πλωτού προβλήτα προσέγγισης υδροπλάνου, με τιμή εκκίνησης πεντακοσίων (500,00) ευρώ μηνιαίως , πλέον τέλους χαρτοσήμου (3,6%) και ΕΚΟΕΜΝ (3%). Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την λειτουργία υδατοδρομίου
και των συνοδών χρήσεων.

Β. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δημοπρασία θα γίνει με τους παρακάτω όρους:

1. ΦΟΡΕΑΣ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΣ: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης, που εδρεύει στο Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Κυλλήνης Τ.Κ 27068, ΔΟΥ Αμαλιάδας., ΑΦΜ 090100474, τηλ. 2623092339, e-mail : info@killiniport.gr, ιστοσελίδα: www.killiniport.gr
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Προφορικός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: Αντικείμενο της απόφασης παραχώρησης θα είναι η έναντι οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρηση χρήσης χώρου Ζώνης Λιμένα Κυλλήνης συνολικού εμβαδού 290,9 τ.μ. ο οποίος αποτελείται:
• Τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κυλλήνης, έκτασης 80,90τ.μ. τετραγωνικών μέτρων, όπως αυτό εμφαίνεται υπό τα σημεία Κ1,Κ2,Κ3,Κ4, στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αφορά τις χερσαίες εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου.
• Τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κυλλήνης, έκτασης 150τ.μ., όπως αυτό εμφαίνεται υπό τα σημεία ο1, ο2, ο3, ο4, στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αφορά τις εγκαταστάσεις για τις συνοδές δραστηριότητες/χρήσεις για την ομαλή λειτουργία του υδατοδρομίου ( χώρος στάθμευσης, μελλοντικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων κλπ.)
• Τμήμα της Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένος Κυλλήνης, έκτασης 60τ.μ., όπως αυτό εμφαίνεται υπό τα σημεία p1,p2,p3,p4 στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αφορά την τοποθέτηση του πλωτού προβλήτα για την προσέγγιση του υδροπλάνου, με την παράλληλη υποχρέωση του πλειοδότη – παραχωρησιούχου να
προβεί με αποκλειστική του μέριμνα και δαπάνη στις απαραίτητες ενέργειες για την κατασκευή των απαιτούμενων εγκαταστάσεων και λειτουργία του υδατοδρομίου , σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και τη κείμενη νομοθεσία, όπως αυτό ειδικότεραπαρουσιάζεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, που συνοδεύει την παρούσα και τα δικαιολογητικά και τους όρους που αναφέρονται στην με 294701/23-9-2022 άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στο Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης στην περιοχή του Λιμένα Κυλλήνης (ΦΕΚ 5099/29-9-2022 Τεύχος Δεύτερο).

Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί από τον παραχωρησιούχο για τη μακροχρόνια λειτουργία υδατοδρομίου δώδεκα (12) ετών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , αρχόμενη από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης παραχώρησης και με δυνατότητα νέας παραχώρησης μέχρι 8 έτη, εφόσον, καθ’ όλη τη διάρκεια , πληρούνται πλήρως οι όροι αυτής, υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας των δύο μερών κατά τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο, έπειτα από σχετικό αίτημα του αναδόχου έξι (6) μήνες πριν την λήξη της αρχικής σύμβασης και τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης από το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης.

Η εν λόγω απόφαση μπορεί να προβλέπει αναπροσαρμογή τόσο του συμβατικού μηνιαίου ανταλλάγματος (πλέον της προβλεπόμενης αναπροσαρμογής, ως κατωτέρω ορίζεται), όσο και δυνατότητα καθορισμού επιπλέον ανταλλάγματος επί του κύκλου εργασιών (τζίρου) του φορέα
λειτουργίας.

Η έναρξη καταβολής του ανταλλάγματος ξεκινάει με την επιχειρησιακή λειτουργία του υδατοδρομίου.
Γίνεται μνεία ότι ο παραχωρησιούχος θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τη καθορισμένη επιφάνεια του χώρου καθώς και την επιπλέον επιφάνεια για τις συνοδές δραστηριότητες/χρήσεις για την ομαλή λειτουργία του υδατοδρομίου. Τυχόν αυθαίρετη χρήση επιπλέον κοινοχρήστου χώρου, θεωρείται κακή χρήση του κοινόχρηστου χώρου και δίδει αυτομάτως στον παραχωρητή δικαίωμα αζήμιας για την ίδια καταγγελίας της παραχώρησης χρήσης.

Ο Παραχωρησιούχος αποδέχεται την παραχώρηση από το Δ.Λ.Τ. Κυλλήνης, ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με όλους τους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα περιληφθούν στην Απόφαση παραχώρησης που θα καταρτισθεί. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να συμμορφώνεται άμεσα με τους όρους και περιορισμούς της με αριθμό 294701/23-9-2022 άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου στο Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης στην περιοχή του Λιμένα Κυλλήνης (ΦΕΚ 5099/29-9-2022 Τεύχος Δεύτερο), τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και με τις υποδείξεις και τις συστάσεις των δημόσιων αρχών.

Ο Παραχωρησιούχος αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης του ως άνω χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, συμπεριλαμβανομένων και των παρεπομένων υποχρεώσεων κατασκευής, συντήρησης, ασφάλισης και φύλαξης, αντί του ανταλλάγματος που θα προκύψει από τη δημοπρασία,
ανεξάρτητα του ύψους της όλης δαπάνης που θα απαιτηθεί για την σύννομη λειτουργία της παραπάνω εγκατάστασης (υδατοδρομίου) και η οποία (δαπάνη) θα βαρύνει αποκλειστικά τον Παραχωρησιούχο.

Δ. ΔΙΕΝΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:

Δ.1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :

Το ΔΛΤ Κυλλήνης καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν, προκειμένου να ανακοινώσουν δημόσια και προφορικά την προσφορά τους, για την δημοπρασία, που θα διεξαχθεί την 14η Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στην έδρα του ΔΛΤ Κυλλήνης, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών σύμφωνα με το ΠΔ 715/1979, Καθώς σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 113/1990 Γνωμοδότηση ΝΣΚ/ΤΜΗΜΑ Γ ́ και 226/2005 Ατομική, τα Λιμενικά Ταμεία δύνανται να προβαίνουν σε
παραχωρήσεις επιλέγοντας τη διαδικασία των άρθρων 38 επόμενα του π.δ. 715/1979 για τις εκμισθώσεις ακινήτων των ν.π.δ.δ., ‘’ως η πλέον προσιδιάζουσα εν προκειμένω, αναλόγως και καταλλήλως εφαρμοζόμενη.
Η διαδικασία της δημοπρασίας συνεχίζεται για όσο διάστημα εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί επαναλαμβάνεται δέκα ημέρες μετά την νέα δημοσίευση.

Οι υποψήφιοι παραχωρησιούχοι μπορούν να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως, είτε διά νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Αν κάποιος συμμετέχει στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην Επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, προσκομίζοντας ειδικό πληρεξούσιο συντεταγμένο από Συμβολαιογράφο ή αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, άλλως θεωρείται ως μετέχων για δικό του λογαριασμό.

Δ.2 ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ:

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για την παραχώρηση χρήσης ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων (500,00€) ευρώ μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου (3,6%) και ΕΚΟΕΜΝ (3%), το οποίο ορίστηκε από το ΔΣ του ΔΛΤ Κυλλήνης κατά την υπ ́ αριθμ. 1/2023 συνεδρίασή του.
Το ποσό αυτό θα αποτελεί και το κατώτατο όριο του ανταλλάγματος που θα συμφωνηθεί. Το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, στον λογαριασμό του Δ.Λ.Τ. Κυλλήνης, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κάθε καθυστέρηση καταβολής του ανταλλάγματος θα καθιστά τον παραχωρησιούχο υπερήμερο για το καθυστερούμενο αντάλλαγμα, για το οποίο και θα οφείλει τόκους υπερημερίας μέχρι τη καταβολή του, άλλως το ΔΛΤ Κυλλήνης έχει δικαίωμα να κηρύξει τον παραχωρησιούχο έκπτωτο με απλή κοινοποίηση δηλώσεώς της, να
επωφεληθεί την εγγύηση που έχει καταθέσει ο παραχωρησιούχος, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα και αποζημίωση.
Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται στην καταβολή του ανταλλάγματος και όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την διακήρυξη και την απόφαση παραχώρησης, ακόμα και αν δεν κάνει χρήση του χώρου, η αδυναμία δε αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του παραχωρησιούχου. Ο παραχωρησιούχος δεν δικαιούται μείωση του ανταλλάγματος από της απόφασης παραχώρησης και εφεξής.
Το αντάλλαγμα που θα συμφωνηθεί παραμένει σταθερό για την πρώτη διετία της παραχώρησης και θα αναπροσαρμόζεται στη συνέχεια ετησίως, αυξανόμενο με ποσοστό ίσο με το ποσοστό του τιμαρίθμου του κόστους ζωής, του προηγούμενου χρόνου. Η αύξηση δε αυτή επί του εκάστοτε
καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη του 2% ετησίως.

Σε περίπτωση μη πλήρους εξοφλήσεως των υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου, ο παραχωρητής δικαιούται να παρακρατήσει τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του παραχωρησιούχου μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας των παραχωρήσεων .
Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται εκτός του παραπάνω ανταλλάγματος και στην καταβολή οποιασδήποτε δαπάνης για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ ή άλλου παρόχου), που αφορά τη λειτουργία του χώρου, σύμφωνα με τις ενδείξεις του οικείου αυτόνομου μετρητή, τους οποίους ο παραχωρησιούχος υποχρεούται με δαπάνες και μέριμνά του να εγκαταστήσει καθώς και οιασδήποτε άλλης δαπάνης εκ της κατασκευής και λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Δ.3. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Διαγωνισμό δύνανται να λάβουν μέρος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων εφ’ όσον αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τις κατωτέρω ειδικότερες προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την 14η Μαρτίου 2023 (ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας) και ώρα 10:00 π.μ τα δικαιολογητικά που ορίζονται εν συνεχεία στην παρούσα Διακήρυξη.
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην Δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες, ούτε να συμμετέχει ατομικά και να εκπροσωπεί παράλληλα εταιρεία η οποία συμμετέχει. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικού φορέα, όλα τα μέλη της ευθύνονται, έναντι του αναθέτοντος φορέα, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση παραχώρησης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι ολοκλήρωσης της χρονικής διάρκειας της παραχώρησης

Σε περίπτωση μετοχικής εταιρείας απαιτείται η προσκόμιση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αποδοχής παροχής εγγυήσεως σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, την απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια, η οποία προσδιορίζεται από το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, των τριών (3)τελευταίων οικονομικών χρήσεων ο οποίος θα πρέπει να ξεπερνά τις εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000) και αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων δημοσιευμένων ισολογισμών ή επί φυσικών προσώπων των φορολογικών δηλώσεων των 3 τελευταίων ετών.

Στην περίπτωση νομικής οντότητας, τόσο νέας νομικής οντότητας όσο και υφιστάμενης, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν από τον βασικό μέτοχο ή τον εταίρο που κατέχει τα περισσότερα εταιρικά μερίδια.
Επίσης ο Παραχωρησιούχος οφείλει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Σχετικά με την απόδειξη των ανωτέρω προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται το είδος της απαιτούμενης εμπειρίας. Σε
περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω μπορεί να γίνει χρήση δάνειας εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με κατάθεση δήλωσης παροχής δάνειας εμπειρίας από τον φορέα που τη διαθέτει με ταυτόχρονη δέσμευση περί παροχής της για όλο το διάστημα της παραχώρησης.

Δ4 . ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος:

αα) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο κατά περίπτωση:

i) προκειμένου για Α.Ε αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού, των ΦΕΚ στα οποία δημοσιεύτηκαν αυτές, ή των ανακοινώσεων του ΓΕΜΗ, πρόσφατο πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του καταστατικού, της ισχύουσας εκπροσώπησης του ΔΣ, καθώς και πρακτικό του Δ.Σ, με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή της Α.Ε. στη δημοπρασία και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπήσει την εταιρία στη διαδικασία του προφορικού διαγωνισμού και να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα.

ii) προκειμένου για Ε.Π.Ε αντίγραφο του καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού, των ΦΕΚ που δημοσιεύτηκαν , έγγραφα για την ισχύουσα εκπροσώπηση από όπου θα προκύπτουν τα στοιχεία του
διαχειριστή της ή των αντίστοιχων ανακοινώσεων του ΓΕΜΗ και πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των μεταβολών του καταστατικού της εταιρίας

iii) προκειμένου για Ο.Ε. ή Ε.Ε αντίγραφο του εταιρικού συμφωνητικού και των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και πιστοποιητικό περί μεταβολών του καταστατικού της εταιρίας από το ΓΕΜΗ

iv) προκειμένου για Ι.Κ.Ε αντίγραφο του ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου συστάσεως της εταιρείας, όπως ισχύει σε ακριβές αντίγραφο από το ΓΕΜΗ, πιστοποιητικό από το αρμόδιο ΓΕΜΗ, από το οποίο θα προκύπτουν όλες οι τροποποιήσεις του εταιρικού συμφωνητικού.

αβ) Τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, καθώς και του εγγυητή της παραχώρησης (ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνα, FAX, ταχυδρομική, ηλεκτρονική διεύθυνση, e-mail, κλπ.).

αγ) Όλοι ανεξαιρέτως οι ως άνω υποψήφιοι θα υποβάλουν επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, παραστατικό εκπροσώπησης : Εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμοδίου διοικητικού
οργάνου του νομικού προσώπου ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Ελληνική ή αλλοδαπή και αναγνωριζόμενη στην Ελλάδα Δημόσια Αρχή, με το οποίο παρέχεται σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση για να υπογράψει την προσφορά, να δεσμεύει τον υποψήφιο και να συμμετέχει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού.

β) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 του προσφέροντα ότι έλαβε γνώση του παραχωρούμενου χώρου και των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

γ) Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία πεντακοσίων ευρώ (500,00€) που αντιστοιχεί στο προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο ανταλλάγματος. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς , άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Ο αναθέτων φορέας μπορεί , πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, εντός 5 ημερών από την κατακύρωση της δημοπρασίας ή την μη πρόοδο της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο.
Η εγγύηση μπορεί να περιβάλλεται τον τύπο του γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή τον τύπο της εγγυητικής επιστολής από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαικής ‘Ενωσης ή του ΕΟΧ ή στα κράτη -μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) μετάφραση, σε νόμιμη μετάφραση, ή από ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 του Ν.4541/2018, συντεταγμένης κατά τον τύπο υπέρ του ΔΛΤ Κυλλήνης.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά την διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται κατωτέρω, δεν προσκομίσει τα προβλεπόμενα με την παρούσα δικαιολογητικά

Στην εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία παραχώρησης χρήσης του υδατοδρομίου στην Κυλλήνη».

δ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος, που να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

ε) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος, που θα είναι σε ισχύ κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Ειδικότερα, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του διαγωνιζομένου από τον ΕΦΚΑ, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημέρα του
διαγωνισμού. Αν ο διαγωνιζόμενος δεν είναι ασφαλισμένος σε οποιοδήποτε ταμείο απαιτείται προς τούτου υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ ή τον αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν είναι Έλληνας πολίτης.

στ) Αντίγραφα Δημοσιευμένων ισολογισμών ή επί φυσικών προσώπων φορολογικών δηλώσεων των 3 τελευταίων ετών για την απόδειξη της απαιτούμενης χρηματοοικονομικής επάρκειας. Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν από τον βασικό μέτοχο ή τον εταίρο που κατέχει τα περισσότερα εταιρικά μερίδια τόσο σε περίπτωση νέας νομικής οντότητας όσο και υφιστάμενης.

ζ) Σύντομο σημείωμα – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία περιγράφεται η προηγούμενη εμπειρία στην κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Σε περίπτωση έλλειψης εμπειρίας μπορεί να γίνει χρήση δάνειας εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με κατάθεση δήλωσης παροχής δάνειας εμπειρίας από τον φορέα που τη διαθέτει με ταυτόχρονη δέσμευση περί παροχής της για όλο το διάστημα της σύμβασης παραχώρησης. Το εν λόγω σημείωμα θα συνοδεύεται από οποιοδήποτε έγγραφο θα αποδεικνύει την ενασχόληση και δραστηριότητα του υποψηφίου. Τόσο το σημείωμα, όσο και τα υπόλοιπα έγγραφα (δικαιολογητικά κλπ), που θα επισυναφθούν σε αυτό, θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή του διαγωνισμού και το Δ.Σ του ΔΛΤ Κυλλήνης.

η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν είναι άμεσοι ή έμμεσοι οφειλέτες του ΔΛΤ Κυλλήνης, δεν έχουν συμβληθεί με αυτούς, χωρίς να έχουν εκπληρώσει τιςυποχρεώσεις τους από προηγούμενες συμβάσεις, ότι δεν έχουν εμπλακεί
με αυτούς σε οποιαδήποτε δικαστική διένεξη, για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από οποιονδήποτε Ο.Τ.Α, το Ελληνικό Δημόσιο, και το ΔΛΤ Κυλλήνης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να περιβάλλεται τον τύπο του γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή τον τύπο της εγγυητικής επιστολής από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης ή του ΕΟΧ ή
στα κράτη -μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) μετάφραση, σε νόμιμη μετάφραση, ή από ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 του Ν.4541/2018, συντεταγμένης κατά τον τύπο υπέρ του ΔΛΤ Κυλλήνης και θα
είναι ποσού ίσου με το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου ανταλλάγματος όπως αυτό θα προκύψει από τη δημοπρασία, για την πιστή εκτέλεση των όρων της παραχώρησης και επιστρέφεται εφόσον ο
Παραχωρησιούχος τηρήσει τους όρους της παραχώρησης, αποδώσει ελεύθερη τη χρήση του παραχωρηθέντος χώρου και εκκαθαριστούν οι απαιτήσεις μεταξύ του Αναθέτοντος Φορέα και του παραχωρησιούχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα είναι λήξης έξι (6) μηνών μετά την καθορισθείσα λήξη της παραχώρησης.

Στην περίπτωση άρνησης της υπογραφής των πρακτικών της δημοπρασίας ή παραλαβής της εγκριτικής απόφασης παραχώρησης, εκ μέρους τουτελευταίου πλειοδότη, ως και για κάθε άλλη παράβαση των όρων του διαγωνισμού και της απόφασης παραχώρησης, η εγγύηση συμμετοχής
καταπίπτει σε βάρος του και υπέρ του ΔΛΤ Κυλλήνης.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι έχει λάβει γνώση των εν γένει απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Ελληνικής Νομοθεσίας σε σχέση με την
λειτουργία υδατοδρομίων βάσει των ειδικότερα αναφερομένων στον Ν. 4663/2020, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4903/2022, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον του ζητηθεί, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης ή από άλλη
αρμόδια υπηρεσία.

ι) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι , σε περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος και πριν την έναρξη λειτουργίας του Υδατοδρομίου, θα προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναγνωρισμένου φορέα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στον ΕΟΧ γενικής αστικής ευθύνης. Η αστική ευθύνη του αναδόχου λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Υδατοδρομίου και των προστηθέντων του για βλάβες ή ζημίες σε τρίτους από την λειτουργία αυτού θα καλύπτεται μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000 €) για κάθε βλάβη ή ζημία και συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000 €) ετησίως.

κ) Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο της έδρας ή της κατοικίας τους, με το οποίο ναβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί σε πτώχευση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση, ή παύσεως πληρωμών, ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, υπό
πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού, ούτε έχει καταθέσει αίτηση για τα ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, ούτε ότι έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα περί εξυγιάνσεως. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσκόμιση του Πιστοποιητικού εντός του χρόνου διεξαγωγής της δημοπρασίας υποβάλλεται στον φάκελο σχετική υπεύθυνηδήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αιτήσεως και κατατίθεται στο ΔΛΤ Κυλλήνης το πιστοποιητικό όταν αυτό εκδοθεί.

λ) Πιστοποιητικό από το επιμελητήριο, ή από την οικεία επαγγελματική οργάνωση, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του, η άσκηση επαγγέλματος και ότι η κατάστασή του είναι ενεργής.
μ) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για τουλάχιστον 2 έτη με το οποίο να πιστοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης υδατοδρομίων

ν) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας εγκατάστασής του, εκδόσεως τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα όπως αυτά προκύπτουν κατ ́ ανάλογη εφαρμογή από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07 περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
– οδηγ. 2004/18/ΕΚ (416695), ιδία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεοκοπία, νόμου περί ναρκωτικών ουσιών, κλπ. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, το
απόσπασμα ποινικού μητρώου απαιτείται για το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου.
Ειδικότερα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει

α) τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταιριών,
β) τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και των Ι.Κ.Ε. και
γ) για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.

Σε περίπτωση ύπαρξης ενός τουλάχιστον από τα προπεριγραφέντα αδικήματα αποκλείεται ο υποψήφιος από τη δημοπρασία.

Για τις αλλοδαπές εταιρείες και σε περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω έγγραφα- πιστοποιητικά δεν εκδίδονται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου, τότε τα νομιμοποιητικά αυτά έγγραφα, θα αντικατασταθούν από επίσημες βεβαιώσεις του αρμόδιουεπιμελητηρίου, ή από ένορκη βεβαίωση του εκπροσώπου του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή άλλης διοικητικής αρχής, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας της εγκατάστασης του υποψηφίου, που θα συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Οι Κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο, τον οποίο θα εξουσιοδοτούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας.

ξ) Οι ενδιαφερόμενοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν τεχνικό φάκελο των έργων που θα αναλάβει ο παραχωρησιούχος να ολοκληρώσει για την ίδρυση και λειτουργία του υδατοδρομίου (την τοποθέτηση του οικίσκου, της πλωτής προβλήτας, της περίφραξης και της σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης, ρεύματος, αποχέτευσης κλπ.).
Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να περιέχονται σε ένα φάκελο με την ένδειξη:

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, η αρμόδια Επιτροπή θα ανακοινώσει στους ενδιαφερόμενους αν η συμμετοχή τους στη δημοπρασία έγινε δεκτή, καθώς και τους λόγους του αποκλεισμού τους, προφορικά ή αποστέλλοντας σε αυτούς ηλεκτρονικό μήνυμα.

Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο παραχωρησιούχος που θα προκύψει από την δημοπρασία υποχρεούται με αποκλειστική του δαπάνη να προβεί:

α. στην εκπόνηση όλων ανεξαιρέτως των ΜΕΛΕΤΩΝ και την έκδοση των πάσης φύσεως ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ που απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη λειτουργία του Υδατοδρομίου στη θέση του χωροθετημένου υδατοδρομίου στο λιμάνι της Κυλλήνης. Παράλληλα θα
καταθέσει τεχνικό φάκελο για όλα τα λιμενικά έργα προς έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία με την τροποποίηση του άρθρου 24 του ν.2971/2001.

β. στην εύρυθμη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Υδατοδρομίου καθ ́ όλη τη διάρκεια του έτους από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του, καταβάλλοντας όλες τις συνολικές δαπάνες, περιλαμβανομένου του κόστους όλων των παροχών.

γ. στη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ του υδατοδρομίου σε άριστη κατάσταση, στη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του Υδατοδρομίου, καθ’ όλη την διάρκεια που ορίζεται στην απόφαση παραχώρησης , με την υποχρέωση διενέργειας των αναγκαίων επισκευών, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να επιφέρει αλλαγές και αλλοιώσεις στις
γεωμετρικές του διαστάσεις χωρίς την προηγούμενη άδεια του αναθέτοντος φορέα, με υποχρέωση παραδόσεως των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου χωρίς δυνατότητα αφαίρεσης οποιασδήποτε κατασκευής, στην ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ του χώρου του υδατοδρομίου ( υποχρεούται να διατηρεί το χώρο
του υδατοδρομίου καθαρό με δικά του έξοδα, να λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης από κάθε φύσεως ρυπογόνες ουσίες και γενικά να τηρεί τους όρους και κανόνες των υγιεινομικών και αστυνομικών διατάξεων συμμορφούμενος προς τις εκάστοτε οδηγίες κάθε αρμόδιας
αρχής ή υπηρεσίας, να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου και εν γένει να λαμβάνει συνολικά την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για οτιδήποτε επισυμβεί στους χώρους του υδατοδρομίου).

δ. Στην πιστή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία υδατοδρομίων.
Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έγκριση της απόφασης παραχώρησης από το ΥΝΑΝΠ και την παραλαβή του χώρου να ολοκληρώσει την κατασκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων, να προσθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό του
υδατοδρομίου και να ενημερώσει εγγράφως το Τ.Ε.Μ. ετοιμότητα επιθεώρησης για λήψη άδεια λειτουργίας.

Οι απαιτούμενες εργασίες για το σκοπό αυτό ενδεικτικά περιλαμβάνουν την περίφραξη και διαμόρφωση του χερσαίου χώρου, την εγκατάσταση προβλήτας για την πρόσδεση των υδροπλάνων, την εγκατάσταση υποδομής πυρόσβεσης, την εγκατάσταση και εξοπλισμό του χώρου αναμονής και
ελέγχου των επιβατών.

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της ανωτέρω προθεσμίας ο παραχωρησιούχος θα καταβάλει ως ποινική ρήτρα το ποσό των διακοσίων πενήντα (250 €) ευρώ, εφόσον η υπέρβαση οφείλεται σε υπαιτιότητα του

Το Τ.Ε.Μ. θα ειδοποιήσει την Επιτροπή Υδατοδρομίων για να προβεί σε επιθεώρηση και να εισηγηθεί την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Η εκτέλεση οιωνδήποτε εργασιών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του παραχωρησιούχου. Από την παράδοση του χώρου, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να λάβει κάθε αναγκαίο και κατάλληλο μέτρο για την ασφαλή φύλαξη του χώρου.

Από την έναρξη λειτουργίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της παραχώρησης, οι υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται όλες τις ημέρες του χρόνου από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, είναι οι εξής:
α. Πρόσδεση υδροπλάνων για την Αποβίβαση/Επιβίβαση Επιβατών,
β. Υποδοχή/ Εξυπηρέτηση/ Έλεγχος Ασφαλείας/ Πληροφόρηση/ Αναμονή/Σίτιση Επιβατών,
γ. Σκάφος ασφαλείας για την επιτήρηση των υδατοδιαδρόμων
δ. Φωλιά πυρόσβεσης,
ε. Φύλαξη και ασφάλεια των εγκαταστάσεων,
στ. Συντήρηση και Τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων,
ζ. Ανεφοδιασμό καυσίμων
η. Διαχείριση χώρου στάθμευσης.

Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος από την στιγμή που θα εγκατασταθεί στον χώρο να μεριμνά με δικά του έξοδα για τη συντήρηση, φύλαξη και καθαριότητα του χώρου, των εγκαταστάσεων σε αυτό, όσο και του περιβάλλοντα χώρου.

Το κόστος των ανωτέρω ειδικότερων όρων, που αφορούν παρεπόμενες υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου θα βαρύνει αποκλειστικά αυτόν (παραχωρησιούχο).

Σιωπηρή αναμίσθωση του χώρου από τον παραχωρησιούχο απαγορεύεται απολύτως. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα χρήσης του παραχωρηθέντος χώρου άνευ της εγγράφουσυναινέσεως του παραχωρητή. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης της άδειας
λειτουργίας του υδατοδρομίου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 31 του ν. 4663/2020 (Α ́- 30)

Η απόφαση παραχώρησης που θα εκδοθεί και θα εγκριθεί από το ΥΝΑΝΠ, μετά την σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ, θα ερμηνεύεται και θα εκτελείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2971/2001, του ΠΔ 715/1979, την αριθμ. πρωτ. 8321.6/01/12-03-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και το άρθρο 54 του Ν. 4676/19-3- 2020 (ΦΕΚ Α’ 67), καθόσον ο χώρος βρίσκεται εντός ζώνης λιμένα Κυλλήνης, δεν θεωρείται επαγγελματική μίσθωση, σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ. 34/1995 και δεν προστατεύεται από το νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων ή
οποιονδήποτε άλλο νόμο αντικαταστήσει αυτόν.

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί το χώρο αποκλειστικά και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και βάσει όλων των νόμιμων αδειών, που θα χορηγηθούν από κάθε αρμόδια υπηρεσία, απαγορευμένης κάθε άλλης χρήσης αυτού.

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες πολεοδομικές, αστυνομικές, υγειονομικές διατάξεις, καθώς και την εν γένει νομοθεσία.

Σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος προβεί σε οποιαδήποτε πολεοδομική παράβαση, ή παράβαση διατάξεως υγειονομικού ενδιαφέροντος, ή άλλη παράβαση, εξαιτίας της οποίας δεν θα είναι δυνατή η χρήση του χώρου, δεν θα δικαιούται επιστροφής ή μείωσης του ανταλλάγματος και η παραχώρηση θα λύνεται αζημίως για το ΔΛΤ Κυλλήνης από της επελεύσεως της ως άνω καταστάσεως.

Ο παραχωρησιούχος θα έχει την ποινική και αστική ευθύνη, που θα προκύψει από τυχόν ατυχήματα στον χώρο που θα του παραχωρηθεί.

Ο παραχωρησιούχος, υποχρεούται με τη λήξη της παραχώρησης να παραδώσει το χώρο στην κατάσταση που το παρέλαβε, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση.

Οποιαδήποτε δε κατασκευή, ή εγκατάσταση κινητού γίνει από τον παραχωρησιούχο, θα παραμένει μετά τη λήξη της παραχώρησης προς όφελος του ΔΛΤ Κυλλήνης.

Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να εξοπλίσει τον χώρο με όλα τα μέσα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, όπως προβλέπει ο νόμος.

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει το χώρο σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, λόγω του κοινόχρηστου χαρακτήρα του, καθώς και να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

Για κάθε παράβαση των όρων της παραχώρησης εκ μέρους του παραχωρησιούχου, θα καταπίπτει η εγγύηση.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παραχώρησης θα αποδεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφο, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου. Η μη τυχόν έγκαιρη ενάσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός της, που απορρέει από την παραχώρηση, δεν θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά της αυτό.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η διαδικασία της δημοπρασίας είναι φανερή και προφορική. Θα διεξαχθεί στην έδρα του ΔΛΤ Κυλλήνης την 14η Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ. ενώπιον της Επιτροπής, που θα οριστεί από το Δ.Σ του ΔΛΤ Κυλλήνης με απόφασή του, για τη διενέργεια δημοπρασιών, η οποία θα είναι και
αρμόδια να επιλύσει αμετάκλητα οποιοδήποτε ζήτημα ερμηνείας της διακήρυξης, ή άλλο θέμα προκύψει κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Ειδικότερα :
α) Στη δημοπρασία οι υποψήφιοι μπορούν να παρασταθούν αυτοπροσώπως, ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ήτοι :
Οι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και οι Ι.Κ.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους, ή από άλλο πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο του ΔΣ, ή από άλλο μέλος του Δ.Σ., ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρακτικό του ΔΣ, το οποίο θα συνοδεύεται από τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης (συγκρότησης και αρμοδιοτήτων) του Δ.Σ.
Κάθε Κοινοπραξία εκπροσωπείται από κοινό εκπρόσωπο, που θα έχει εξουσιοδοτηθεί από όλα τα μέλη της με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Κάθε προαναφερόμενο πρόσωπο δύναται να εκπροσωπεί μόνο ένα ενδιαφερόμενο υποψήφιο.
Αρχικά θα ελεγχθεί ο φάκελος των δικαιολογητικών, που θα έχουν κατατεθεί κατά τα ανωτέρω, μέχρι την 14η Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ στην έδρα του ΔΛΤ Κυλλήνης και θα γίνει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Θα συνταχθεί πίνακας με τα ονόματα αυτών που έγιναν δεκτοί, καθώς και εκείνων που αποκλείστηκαν, με αιτιολογημένη αναφορά του λόγου αποκλεισμού.

Διευκρινίζεται ότι όσοι ενδιαφερόμενοι δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα έγκυρα δικαιολογητικά θα αποκλειστούν και δεν θα συμμετέχουν στη δημοπρασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν εγγράφως ένσταση κατά του εν λόγω πίνακα, η οποία θα απευθύνεται στην Επιτροπή, που θα οριστεί από το Δ.Σ του ΔΛΤ Κυλλήνης με απόφασή του, για τη διενέργεια του διαγωνισμού και εδρεύει στην έδρα του ΔΛΤ Κυλλήνης.

Η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τις ανωτέρω ενστάσεις θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους αυθημερόν.

Στη συνέχεια θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων η συμμετοχή έχει γίνει δεκτή, να ανακοινώσουν προφορικά και φανερά την προσφορά τους.

Οι προσφορές των υποψηφίων γίνονται δεκτές και γράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά της εκφωνήσεως με το όνομα αυτών. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν πλειοδοτεί κάποιος για λογαριασμό άλλου προσώπου, οφείλει να το δηλώσει προς την Επιτροπή της Δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφό του, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Κάθε δέσμευση σε σχέση με την επόμενη θα πρέπει να διαφέρει τουλάχιστον κατά το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €).

Ως πλειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός, που θα προσφέρει το μεγαλύτερο αντάλλαγμα.

Η απόφαση της Επιτροπής για αποκλεισμό ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, γιατί δεν πληρούσε τους όρους που προβλέπονταν από τη διακήρυξη, αναγράφεται στα πρακτικά.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη.

Οι ενδιαφερόμενοι, που έλαβαν μέρος νομίμως στη διαδικασία της δημοπρασίας έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν εγγράφως ένσταση, η οποία θα απευθύνεται στην Επιτροπή, που θα έχει οριστεί από το Δ.Σ του ΔΛΤ Κυλλήνης με απόφασή του για τη διενέργεια του διαγωνισμού και εδρεύει στην έδρα του ΔΛΤ Κυλλήνης.

Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας και καταχωρούνται στα πρακτικά. Η ανωτέρω Επιτροπή εξετάζει αυτές και αποφαίνεται οριστικά επ’ αυτών με αιτιολογημένη απόφασή της, που καταχωρείται επίσης στα πρακτικά αυθημερόν. Οι ενστάσεις δεν δύνανται να διακόψουν ή να αναβάλλουν τη δημοπρασία.

Τα πρακτικά, στα οποία καταγράφεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. του ΔΛΤ Κυλλήνης.

Σε περίπτωση που το Δ.Σ του ΔΛΤ Κυλλήνης ή οποιαδήποτε αρμόδια διοικητική, ή δικαστική αρχή αναβάλλει, ματαιώσει, ακυρώσει, ή δεν εγκρίνει για οποιοδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, ο κάθε ενδιαφερόμενος, ο κάθε συμμετέχων, αλλά και ο τελευταίος πλειοδότης δεν έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως, ή άλλη αξίωση εκ του λόγου αυτού.

Επίσης κανένα δικαίωμα αποζημίωσης δεν έχει ο πλειοδότης στην περίπτωση που καθυστερήσει η εγκατάστασή του στους ως άνω κοινόχρηστους χώρους, η οποία θα οφείλεται σε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ στις εξής περιπτώσεις:
α) Αν δεν παρουσιασθεί σ’ αυτήν πλειοδότης.
β) Όταν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας δεν εγκριθεί από το Δ.Σ αιτιολογημένα για λόγους, όπως ότι το αντάλλαγμα που επιτεύχθηκε είναι ασύμφορο, ή λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο απολύτως δικαιολογημένο.
γ) Όταν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας απόφασης, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη παραλαβή της παραχωρητήριας απόφασης.

Στην περίπτωση αυτή η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, μετά την λήψη απόφασης από το ΔΣ.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της κοινοποιήσεως της απόφασης περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, που θα ενεργηθεί, με αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει για τη παραλαβή της απόφασης παραχώρησης,
αλλιώς η εγγύηση που κατατέθηκε καταπίπτει υπέρ του ΛΤ Κυλλήνης.

Η διοίκηση δύναται να συνάψει νέα παραχώρηση και άνευ διαγωνισμού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε πληρωμή της τυχόν επί έλαττον διαφοράς του ανταλλάγματος μέχρι λήξης του ορισθέντος στην παρούσα διακήρυξη χρόνου παραχώρησης και στην ανόρθωση της,
κατά τις περιστάσεις προξενηθείσας στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ζημίας, από την αθέτηση της υποχρέωσης του.

Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο υποχρεώσεις του αναδειχθέντος πλειοδότη βεβαιούνται διά καταλογισμού, ενεργουμένου με αιτιολογημένη απόφαση της διοίκησης, το δε καταλογιζόμενο ποσό, εισπράττεται κατά την διαδικασία είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων.

Αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την έδρα του ΛΤ Κυλλήνης κατά τις ώρες 9:00 έως 13:00 καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή).

Z. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του ΔΛΤ Κυλλήνης, του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), με τοιχοκόλληση στο Δημοτικό Κατάστημα Ανδραβίδας-Κυλλήνης , στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του ΔΛΤ Κυλλήνης και σε μία (1) εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας του Νομού Ηλίας.

Τον παραχωρησιούχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης και για δύο κατά ανώτατο όριο επαναλήψεις του διαγωνισμού.

Κυλλήνη, 17/02/2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΛΤ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ